top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

• Door betaling van het voorschot verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.

• De reservatie van het event is pas definitief na betaling van het voorschot zoals vermeld in de rubriek "reservatie" in de offerte.

• De klant verklaart akkoord te gaan met de ontvangst van de factuur in pdf-formaat via e-mail. Indien de klant niet over

   een e-mailaccount beschikt wordt de factuur per post bezorgd.

• Onze facturen zijn binnen de 10 dagen na factuurdatum betaalbaar. 

• Aantal personen

    • Een zo correct mogelijke schatting van het aantal aanwezigen wordt door de klant aan Koriander en Kaneel /

       Korikan 2 weken vóór het event medegedeeld.

    • Het aantal effectief aanwezige personen voor het event wordt door de klant aan Koriander en Kaneel / Korikan,

       ten laatste 7 dagen vóór het event, medegedeeld via e-mail. Bij gebreke van enig bericht wordt het aantal

       effectief aanwezige personen geacht overeen te stemmen met het aantal zoals opgegeven in deze offerte. 

    • Enkel in onze zalen: als blijkt dat er minder dan 50% van het opgegeven geschatte aantal personen, zoals vermeld

       in de eerste offerte, aanwezig zullen zijn, behouden we ons het recht een bijkomende compensatiekost aan te rekenen.

    • No-show: voor verminderingen van het aantal personen de dag van het event zelf wordt een compensatie van 

      100% van de overeengekomen prijs voor de gerechten x het aantal geannuleerde personen aangerekend.

      De prijs voor de dranken wordt niet aangerekend. 

• Annulatie: 

    • Bij annulatie door de klant, om welke reden ook en zelfs in geval van overmacht, blijft het reeds betaalde voorschot

       definitief verworven door Koriander & Kaneel / Korikan ten titel van schadevergoeding.

    • Onderstaande annuleringskosten zijn van toepassing in onze zalen:

         • 5 dagen voor en op de dage(en) van uitvoering: 100% van het totale geschatte factuurbedrag 

         • 14 dagen tot 5 dagen voor de dag(en) van uitvoering: 90% van het totale geschatte factuurbedrag 

         • 30 tot 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering: 75% van het totale geschatte factuurbedrag 

         • 90 tot 30 dagen voor de dag(en) van uitvoering: 60% van het totale geschatte factuurbedrag 

    • Onderstaande annuleringskosten zijn van toepassing bij catering op locatie of traiteurdienst:

         • 5 dagen voor en op de dage(en) van uitvoering: 100% van het totale geschatte factuurbedrag 

         • 14 dagen tot 5 dagen voor de dag(en) van uitvoering: 75% van het totale geschatte factuurbedrag 

         • 30 tot 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering: 65% van het totale geschatte factuurbedrag 

         • 60 tot 30 dagen voor de dag(en) van uitvoering: 35% van het totale geschatte factuurbedrag 

• Gezien we werken met seizoensgebonden ingrediënten kunnen de gerechten wisselen/variëren volgens het marktaanbod.

• Alle prijzen van de gerechten zijn onder voorbehoud van wijzigingen onder invloed van de marktprijzen, we behouden

   ons het recht deze aan te passen aan de marktprijzen indien dit nodig zou blijken. We brengen u steeds op de hoogte

   indien dit een wijziging van de vermelde prijzen tot gevolg zou hebben zodat een aanpassing van uw voorstel steeds

   bespreekbaar is.

• Korikan kan nooit aansprakelijkheid gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen die

   genodigden, klanten of derden in de zaak binnenbrengen of achterlaten, noch voor uw materialen en producten tijdens een event.

• Betreffende het parkeren van voertuigen op de parking van onze feestzaal Saksenboom en De Huiskamer wordt overeengekomen dat

   Korikan ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid, van welke oorzaak dan ook, zoals o.a. schade aan en/of diefstal, verdwijning of

   beschadiging van voorwerpen die zich in het voertuig bevinden, eventueel lichamelijke letsels aan klanten of derden dewelke zouden zijn

   teweeggebracht op deze plaats.

• We stellen een professionele klank- en geluidsinstallatie ter beschikking. Elke dj zal een overeenkomst van geluidsnormen dienen te

   ondertekenen, dit ter naleving van de wettelijke reglementering op grond van de geldende geluidsnormen. In geval van overschrijding van 

   deze geluidsnormen zijn gebeurlijke boetes ten laste van de dj en de organisator/klant.  

• We stellen gratis een springkasteel ter beschikking. De klant staat in voor het toezicht door een persoon die minimum 16 jaar is en is

   verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

• We stellen de klant, als organisator van het feest/event, verantwoordelijk voor de door zijn gasten aangerichte schade of diefstal aan  gebouw, parking, tuin, alle meubilair, decoratie of inrichting, beplanting en bomen. De kosten hiervoor zullen in rekening gebracht worden.

• Er geldt een algemeen rookverbod in de zalen van Korikan. Dit dient door de klant en zijn gasten gerespecteerd te worden, bij gebreke waaraan de hieruit voortvloeiende eventuele boetes en sancties te zijnen laste vallen. Korikan houdt zich eveneens het recht voor om bij de niet-naleving van het rookverbod de overtreders uit het pand te verwijderen. Gelieve geen peuken in de tuin of op de terrassen achter te laten. De nodige asbakken worden hiervoor voorzien. Vraag er gerust naar.

• Betreffende catering op locatie: om een vlotte, kwaliteitsvolle bediening van de gerechten en/of dranken, door ons geleverd, te kunnen garanderen wordt het aantal professionele personeelsleden door Koriander en Kaneel / Korikan bepaald.

• Eventuele klachten of opmerkingen dienen tijdens het event/feest te worden meegedeeld én via email (info@koriander-kaneel.com) binnen de 48 uur volgend op het einde van het event

Logo Saksenboom_opt.png
bottom of page