top of page

PRIVACY EN GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of in het Engels GDPR General Data Protection Regulation) is sinds 25/05/2018 effectief van kracht en Korikan I Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel staat volledig achter de strenge privacynormen die hierdoor worden benadrukt. De verordening is bedoeld om de wetgeving inzake gegevensbescherming voor iedereen die in de Europese Unie leeft gelijk te trekken en te versterken.

Wat doet Korikan I Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel met betrekking tot de GDPR?

Als bedrijf willen wij te allen tijde voldoen aan (internationale) wetten die de privacy beschermen.

Bij vragen of opmerkingen in verband met GDPR kan u ons steeds contacteren via komijn-administratie@koriander-kaneel.com. In Korikan I Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel dataregister onderhouden we de documentatieplicht van verkregen persoonsgebonden gegevens, rekening houdend met de relevante onderdelen:

 • Welke persoonsgegevens worden bijgehouden

 • Waarom worden deze persoonsgegevens bijgehouden

 • Waar worden deze persoonsgegevens bijgehouden

 • Hoelang worden deze persoonsgegevens bijgehouden

Privacy statement Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel

Feestzaal Saksenboom en Catering Koriander en Kaneel zijn een onderdeel van en worden uitgebaat door Korikan, Meilegemstraat 10, 9630 Meilegem, BE 0874 677 506.

Deze Privacy Policy heeft betrekking tot alle diensten die u door Korikan I Feestzaal Saksenboom en Catering Koriander en Kaneel, inclusief de website www.koriander-kaneel.com en de mailings die door ons georganiseerd worden.

Door onze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacy-beleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Korikan I Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de events-mailings van Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel. Desgevallend worden deze gegevens eveneens gebruikt om u de publicaties van Korikan I Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel te bezorgen die verband houden met de diensten waarin u aangegeven heeft, geïnteresseerd te zijn. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorschriften. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. Korikan I Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen en laten nemen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. U heeft steeds het recht Korikan I Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel te verzoeken om uw persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen of te wissen. Korikan I Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan een dergelijk verzoek. De verantwoordelijke voor de verwerking is Sabine Vanthomme. De website van Korikan I Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel kan mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze cookies weigeren maar in dat geval kan Korikan I Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel de behoorlijke werking van de website niet garanderen.

 

Algemene GDPR-informatie

Wat is de GDPR?

De GDPR is een nieuwe wetgeving, bedoeld om burgers van de Europese Unie meer controle over hun data te geven. Het zal de richtlijn gegevensbescherming van 1995 vervangen. De GDPR regelt de verzameling, opslag, overdracht en gebruik van persoonlijke gegevens. Dit betekent alle ‘verwerking’ van persoonlijke gegevens, inclusief het volgen(tracking) van apparaten. Daarom valt elk bedrijf of elke organisatie die gegevens verwerkt voor haar klanten, of klanten van klanten, onder deze wetgeving. Persoonlijke gegevens betekent alle informatie die betrekking heeft op een persoon (genaamd data-subject).

Voor EU burgers betekent dit dat ze meer controle over hun gegevens zullen krijgen. Er wordt nu geregeld hoe bedrijven de persoonlijke gegevens die zij verzamelen moeten verwerken en opslaan.

Belangrijke wijzigingen die op 25 mei 2018 van kracht worden

 • Datalek melding en beveiliging. Onder de GDPR zijn verwerkingsverantwoordelijke verplicht om bepaalde datalekken te melden aan de nationale privacytoezichthouders. Onder bepaalde omstandigheden moeten deze inbreuken ook aan de betrokkenen worden meegedeeld. Bovenop de vereiste rapportering worden aanvullende beveiligingsvereisten aan organisaties gesteld.

 • Uitgebreide rechten voor individuen. Met de GDPR verleent de Europese Unie de burgers twee nieuwe rechten: het recht om te worden vergeten en het recht om een kopie te ontvangen van de verwerker van alle persoonsgegevens die in hun bezit zijn.

 • Organisaties moeten beleidsregels en beveiligingsprotocollen implementeren, gedetailleerde gegevens bijhouden over gegevensactiviteiten, privacybeoordelingen uitvoeren en schriftelijke overeenkomsten sluiten met leveranciers.

GDPR - veel gestelde vragen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens GDPR zijn persoonsgegevens alle informatie die verband houden met een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon. Naar deze persoon wordt verwezen als de “gegevenspersoon”. Deze omvatten de voor de hand liggende gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook het IP-adres of gegevens die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wat houdt verwerking van persoonsgegevens in?

Verwerking betekent alles wat u met persoonsgegevens kunt doen. Dit omvat bekijken, opslaan, wijzigen, overdragen en zelfs wissen van persoonsgegevens.
Het “verwerken” moet in deze context heel ruim geïnterpreteerd worden als “het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”

Wat zegt de GDPR over de verwerking van persoonsgegevens?

 • De GDPR schrijft voor dat bij de verwerking van persoonsgegevens rekening dient te worden gehouden met de volgende principes:

 • Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die eerlijk en transparant is tegenover de gegevenspersoon;

 • Persoonsgegevens mogen worden verzameld voor doeleinden die aan de gegevenspersoon zijn meegedeeld en waarmee u een rechtmatige bedoeling hebt;

 • Persoonsgegevens moeten accuraat zijn en bijgewerkt blijven; inaccurate gegevens moeten zonder uitstel worden gecorrigeerd of gewist;

 • Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is;

 • Er moet op een veilige manier met persoonsgegevens worden omgegaan.

Welke specifieke rechten hebben personen in verband met de persoonsgegevens die volgens de GDPR zijn verwerkt?

Een persoon heeft de volgende rechten (elk hiervan wordt later in dit document uitgelegd):

 • Recht van informatie en toegang

 • Recht op rectificatie

 • Recht van overdraagbaarheid

 • Recht om bezwaar te maken

 • Recht op uitwissen

 • Recht op restrictie van de verwerking

Wat betekent het recht op informatie en toegang tot persoonsgegevens?

Op verzoek moet de persoon worden geïnformeerd over de persoonsgegevens die verwerkt worden. Er moet kosteloos een kopie worden verstrekt van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Bovendien moet de volgende informatie worden verstrekt:

 • de doeleinden van de verwerking

 • de categorieën verwerkte gegevens

 • de ontvangers of categorieën ontvangers

 • de voorziene bewaarperiode of, als dat niet mogelijk is, de criteria die gebruikt worden om deze periode te bepalen

 • de rechten van de persoon in verband met zijn persoonsgegevens

Wat betekent het recht op rectificatie van persoonsgegevens?

Iemand kan verlangen onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren.

Wat betekent het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens?

Iemand kan verlangen dat de persoonsgegevens op gestructureerde, algemeen gebruikte en door machines leesbare wijze worden verstrekt, zodat ze zonder onnodige problemen aan een andere gegevenscontroleur kunnen worden doorgegeven.

Wat betekent het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens?

Iemand heeft niet het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens in het al algemeen, maar kan bezwaar maken tegen de volgende verwerkingsactiviteiten:

 • Verwerking voor directe marketingdoeleinden

 • Verwerking voor wetenschappelijke, historische, onderzoeks- of statistische doeleinden

Wat betekent het recht om persoonsgegevens te laten wissen?

Dit betekent dat een persoon kan vragen persoonsgegevens te wissen als de verwerking niet voldoet aan de eisen van de GDPR. Dit kan het geval zijn in de volgende omstandigheden:

 • Als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;

 • Wanneer iemand een eerdere toestemming intrekt en er geen rechtvaardiging is voor de verwerking.

 • Wanneer iemand bezwaar maakt tegen de basis waarop de gegevens worden verwerkt.

 • Wanneer de gegevens op andere wijze onwettig worden verwerkt.

Wat betekent het recht op restrictie van de verwerking van persoonsgegevens?

Dit recht geeft iemand een alternatief voor het recht op het laten wissen en maakt het iemand mogelijk te eisen dat gegevens beschermd worden tegen verdere verwerking wanneer de verwerking wordt aangevochten. Een dergelijke wraking kan zich voordoen als de persoon de nauwkeurigheid van de gegevens betwist of bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking. Een restrictie betekent dat de controleur de gegevens alleen mag opslaan en niet verder mag verwerken behalve als de persoon toestemming geeft, of de verwerking vanwege wettelijke eisen noodzakelijk is.

Hoe beschermt Korikan I Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel de persoonsgegevens die het verwerkt?

Korikan I Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle gegevens die we verwerken adequaat worden beschermd.

Wat is een inbreuk op gegevens?

Elk incident waarbij sprake is van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de onbedoelde of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens.

Wat doet Korikan I Feestzaal Saksenboom I Catering Koriander en Kaneel in het geval er sprake is van een inbreuk op gegevens?

Indien uw data het voorwerp zou zijn van een datalek, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht. Er wordt, binnen de 24u, hiervan melding gemaakt bij de privacycommissie conform de GDPR wetgeving.

Hoe lang kunnen persoonsgegevens worden bewaard?

Alle gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Voor facturatie geldt de wettelijke termijn van 10 jaar. Alle andere gegevens worden verwijderd na het stopzetten van de laatste diensten of eerder indien u dit wenst.

Wanneer is een cookie-balk in overeenstemming met de GDPR?

De GDPR gaat niet specifiek in op mogelijke eisen voor cookie-balken. Volgens de GDPR moeten handelaren echter een reden hebben voor de verwerking van gegevens. Als de gebruikte cookies de verwerking van persoonsgegevens van klanten en/of bezoekers van een handelaar inhouden, moet u ervoor zorgen dat u een geldige reden hebt om dit te doen. De uitdrukkelijke toestemming van de klant/bezoeker van een handelaar die verkregen kan worden door het gebruik van cookies actief te accepteren, kan als een geldige reden worden gezien.

TOEPASSING VAN HET PRIVACYREGLEMENT

Dit Privacyreglement beschrijft hoe wij persoonsgegevens, die wij van u ontvangen wanneer u deze Website gebruikt, verzamelen, gebruiken en anderszins behandelen. Ook licht het Privacyreglement toe in welke omstandigheden wij deze persoonsgegevens aan anderen kunnen overdragen.

''Persoonsgegevens'' is informatie over u, die op zichzelf staand kan worden gebruikt, of in combinatie met andere informatie, om u te identificeren.

Ons Privacyreglement moet worden gelezen in samenhang met enige andere wettelijke kennisgevingen of voorwaarden beschikbaar op andere pagina's op onze Website.

HOE, WANNEER EN WAAROM VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wettelijke gronden voor het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en anderszins behandelen op de Website indien:

 • dat noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in verband met de exploitatie van de Website, in het bijzonder:

 • reageren op uw vragen;

 • direct marketing;

 • het leveren van diensten en/of informatie aan u;

 • het organiseren en onderhouden van onze Website;

 • het verlenen van technische ondersteuning aan u;

 • het voorkomen en opsporen van fraude en andere strafbare feiten; en/of

 • het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging,

 • zolang, in elk geval, deze belangen in lijn zijn met het toepasselijke recht en uw wettelijke rechten en vrijheden;

 • u hiermee heeft ingestemd om specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; en/of dit noodzakelijk is voor de wettelijke verplichtingen die voor ons gelden.

Hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die door u zijn verstrekt

 • Contact formulieren – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u vrijwillig formulieren op onze Website invult. Dit kan bijvoorbeeld omvatten: uw naam, functie, bedrijf, contactgegevens (zoals zakelijke e-mailadres, telefoonnummer en zakelijk adres) en uw persoonlijke voorkeuren, keuzes en verzoeken en behoeften die specifiek zijn voor bepaalde verzoeken of diensten. Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken om te reageren op uw vragen, en/of om diensten en/of informatie, die u hebt aangevraagd, te verstrekken.

 • Marketing – indien u ons heeft voorzien van uw contactgegevens, kunnen wij contact met u opnemen via e-mail voor onze mailings.

Marketing Opt-Out – u hebt het recht om u op elk moment en kosteloos af te melden van het ontvangen van marketingcommunicatie door gebruik te maken van 'afmelden' ('unsubscribe') optie opgenomen in elke marketing e-mail.

 

HOE EN WANNEER DELEN WIJ INFORMATIE MET DERDEN?

Google Analytics

Deze Website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (''Google''). Google Analytics werkt met behulp van cookies.

Google Analytics-cookies verzamelen uw IP-adres, maar aangezien IP-anonimisering wordt gebruikt op deze Website, zal uw IP-adres zo snel als technisch mogelijk is en voordat het wordt opgeslagen of anderszins gebruikt in combinatie met Google Analytics worden ingekort (en dus geanonimiseerd).

Het anonimiseringsproces vindt plaats binnen de Europese Unie of de EER(Europese Economische Ruimte), behalve in uitzonderlijke gevallen, wanneer uw volledige IP-adres kan worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden verkort.

Wij gebruiken de door Google Analytics cookies verzamelde informatie om te weten te komen hoe bezoekers onze Website gebruiken.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in verband met Google Analytics zal niet worden gecombineerd door Google, met andere gegevens.

 

VEILIGHEID

Onze Website wordt gehost op servers in de EER. Wij maken gebruik van passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens en bewaken tegen toegang door onbevoegden. Informatieopslag is op beveiligde computers in een afgesloten en gecertificeerd informatiecentrum en informatie wordt waar mogelijk versleuteld. Wij ondergaan periodieke evaluaties van ons beveiligingsbeleid en procedures om te garanderen dat onze systemen veilig en beschermd zijn. Echter, aangezien de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig is, kunnen wij niet de veiligheid van uw gegevens garanderen die zijn overgedragen naar onze Website.

VERTROUWELIJKHEID

Wij erkennen dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins in de handel brengen voor derden. Wij zullen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens handhaven en deze gegevens beschermen in overeenstemming met ons Privacyreglement en alle toepasselijke wetten.

UW RECHTEN

Indien u wenst om:

 • toegang te verkrijgen tot, het bevestigen, corrigeren, bijwerken, aanvullen, anonimiseren, blokkeren, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens;

 • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;

 • indien u vragen heeft omtrent het verwerken van uw persoonsgegevens; of

 • indien u uw persoonsgegevens wilt overdragen van ons naar een andere persoon of bedrijf,

neemt u dan contact met ons op.

 

CONTACT

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot dit Privacyreglement, of als u contact met ons wilt opnemen om uw rechten uit te oefenen zoals vermeld in dit Privacyreglement, kunt u contact met ons opnemen, via: komijn-administratie@koriander-kaneel.com .

 

IVERANDERINGEN IN DIT PRIVACYREGLEMENT

Wij kunnen ons Privacyreglement van tijd tot tijd veranderen. Indien wij ons Privacyreglement veranderen, zullen wij het bijgewerkte reglement op onze Website publiceren. Controleer regelmatig dit Privacyreglement. Wijzigingen worden van kracht zodra wij het bijgewerkte Privacyreglement hebben gepubliceerd, maar indien wij reeds gegevens van u hebben verzameld en/of indien wettelijk verplicht om dit te doen, kunnen wij extra maatregelen nemen om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons Privacyreglement en wij kunnen u verzoeken om akkoord te gaan met deze wijzigingen.

Logo Saksenboom_opt.png
Pizza-pop-up-Koriander-en-Kaneel-_-Zomerbar-Ter-Elleve_Blok.jpg
bottom of page